71496662_135800624429189_2475695874710175744_n

آقای طوفان وزیری به حیث سخنگوی ارشد ثبات و همگرایی تعیین گردید

October 3, 2019

آقای وزیری یکی از شخصیت‌ها و چهره‌های نیک‌نام و مطرح کشور می‌باشد و سالیانی است که در رسانه‌های کشور به عنوان کارشناس و تحلیل‌گر فعالیت می‌کند.
رهبری ثبات و همگرایی برای آقای وزیری در انجام وظیفه‌ی جدید آٰروزی موفقیت می‌نماید.