ab

تجلیل از سی و مین سالروز شکست و خروج قشون سرخ از افغانستان

July 28, 2019

گاهی اشغال افغانستان را به دلایل مختلف به وضعیت فعلی مقایسه می‌کنند. در آن دوره دو صف وجود داشت. صف اشغال و صف دفاع از وطن. اشغالگران می‌خواستند در پهلوی اهداف ژیوپولیتیک خود یک ایدیولوژیی را که با روح و روان و عقیده مردم افغانستان پیوند نداشت بر مردم ما تحمیل نمایند. در نتيجه مردم در مقابل این اشغال و ایدیولوژی قیام و جهاد كردند.